Privacyverklaring

Privacyverklaring

Als u een traject volgt bij mij, verwerk ik mogelijk uw persoonsgegevens. Ik vind het belangrijk dat ik dit op de goede manier doe. In deze privacyverklaring leest u hoe ik omga met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring licht ik toe welke gegevens ik verzamel, met welk doel en met wie ik gegevens deel.

Wie is Andrea Noordink Loopbaancoaching- en advies?
Andrea Noordink is een zelfstandig gevestigd coach en adviseur op het gebied van loopbaanbegeleiding, loopbaanadvies en duurzame inzetbaarheid.

Mijn contactgegevens:
Andrea Noordink: 06-12640472
info@andreanoordink.nl
Bezoekadres: Dokter van Deenweg 13, 8025 BP Zwolle

Welke gegevens verwerk ik?
Ik verwerk persoonsgegevens als u gebruik maakt van mijn dienstverlening en/of omdat u deze aan mij verstrekt. Sommige gegevens zijn noodzakelijk, andere gegevens zijn wenselijk om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen leveren. Welke gegevens wij verzamelen en verwerken, kan verschillen per situatie. Hieronder vindt u een overzicht van diverse situatiesL

Als u een vraag stelt over mijn dienstverlening:

  • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens

Op het moment dat u van plan bent om een traject te volgen, of een traject volgt bij mij: (coaching, loopbaanbegeleiding, outplacement):

  • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens.
  • Geboortedatum, geslacht.
  • Curriculum Vitae: informatie over werkervaring en opleiding.
  • Gegevens over trainingen en/of uitkomsten van assessments, testen of metingen die u via ons heeft gevolgd of gedaan.
  • Rapportages met daarin een samenvatting van de voortgang of conclusies van het traject.

Ik leg uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamel ik persoonsgegevens?
Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens met een aantal doelen:

  1. Om u te informeren over mijn dienstverlening en een voorstel te kunnen doen op maat.
  2. Om mijn dienstverlening te optimaliseren en om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw (loopbaan-)vragen.
  3. Om mijn klanten op de hoogte te houden van de voortgang van een traject.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Ik bewaar uw persoonlijke gegevens zolang het nodig is om u te voorzien van de dienstverlening die wij met elkaar overeengekomen zijn. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Met wie deel ik persoonsgegevens?
Het is mogelijk dat ik persoonsgegevens delen met opdrachtgevers en ik doe dit uitsluitend voor de uitvoering van een overeenkomst of als daar toestemming voor is gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
Ik doe er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Ik doe dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, ben ik met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal beveiligen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Door het afmelden voor cookies, zal de website mogelijk niet meer naar behoren functioneren. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke rechten heeft u als betrokkene?
Als het gaat om uw persoonsgegevens, heeft u als cliënt en/of kandidaat een aantal rechten. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt dit opvragen door dit bij mij aan te geven. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Als uw gegevens niet kloppen, heeft u het recht om de gegevens te laten aanpassen. U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen of klachten?
Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door mij? Neem dan contact op met mij door een mail te sturen naar info@andreanoordink.nl

Er bestaat ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.